Javna zdravstvena ustanova Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga realizuje niz aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o štetnosti psihoaktivnih supstanci i rizičnih oblika ponašanja.
Fokus na mladima

Dr. Čustović

Prema riječima prim. mr. sci. Amira dr. Čustovića, direktora Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK, bolesti ovisnosti predstavljaju veliki teret za socio-zdravstveni sistem i društvo. „Svaka bolest koja se razvije iz grupe bolesti ovisnosti je hronična i sa sobom nosi cjeloživotno praćenje. Zavod za bolesti ovisnosti ZDK prepoznao je svoju ulogu i obavezu u društvu, te je formirano Odjeljenje za prevenciju bolesti ovisnosti. Tokom cijele godine realizujemo kampanje, s fokusom na škole, jer sve ove bolesti i ovisničke komponente obolijevanja počinju u mlađoj životnoj dobi. Ove godine smo stavili i poseban akcenat na edukaciju roditelja obzirom da je došlo do krize porodice kao i komunikacije u porodici. Bolesti ovisnosti nisu bolesti samo mentalnog nivoa i sa sobom povlače druge komorbidne i dualne poremećaje i infektivne bolesti tako da prevencija ima puni smisao jer sprječava da dođe do obolijevanja. Kroz naše kampanje i oblilježavanje značajnih datuma želimo osvijestiti mlade ljude šta je droga te šta ona sa sobom nosi“, kaže Čustović.

Telalović

Mirnes Telalović, pomoćnik direktora, istakao je da su povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga u proteklim danima nastojali da koordiniranim zajedničkim angažmanom podignu svijest o opasnostima koje droge donose, te da istaknu važnost preventivnih mjera u borbi protiv ove ozbiljne globalne pojave. „Danas smo, u kontekstu svih dešavanja, sigurno svjesni da se prevencija svih devijantnih oblika ponašanja kao što je i narkomanije mora fokusirati na različite aspekte društva, uključujući porodicu, školu, lokalnu zajednicu i državne institucije. Uzajamna saradnja svih ovih aktera je ključna za uspješno suzbijanje narkomanije. Edukacija, informisanje i podizanje svijesti o štetnosti droga trebaju biti prioritetne aktivnosti, kako za mlade tako i za odrasle. Naravno, izuzetno ste važi, i vi, mediji, koji doprinose i utječu na razvijanje i kreiranje svijesti i oblika ponašanja“, kaže Telalović, te dodaje da prevencija narkomanije nije samo odgovornost države i institucija već svi mi, kao pojedinci, imamo ulogu u promovisanju zdravog načina života i izgradnji pozitivnih društvenih vrijednosti i normi ponašanja. „Zavod nastoji kontinuiranom edukacijom, razvijanjem programa prevencije, poboljšanjem pristupa tretmanima i jačanju podrške za rehabilitaciju doprinijeti smanjenju ovisnosti i podizanju svijesti zdravih stilova života i pozitivnih vrijednosti“, kaže Telalović.
Podjela promotivnog materijala i prigodnih poklona
Građani su jučer (ponedjeljak, op.a.) ispred Shopping centra City imali priliku razgovarati sa stručnim licima Zavoda od kojih su dobili savjete i odgovore na pitanja iz oblasti njihovog djelovanja dok su volonteri-mladi edukatori Zavoda dijelili edukativno-zabavne materijale i prigodne poklone. „Svake godine ovaj dan posvetimo obilježavanju Dana borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama pa smo u prethodnoj sedmici obišli gotovo sve gradove i općine u Zeničko-dobojskom kantonu: Visoko, Maglaj, Tešanj, Kakanj, Zavidoviće, Žepče, Usoru dok je centralna manifestacija u Zenici“, kaže doc. dr. Meliha Brdarević-Šikić, dipl. psiholog i šefica Odjeljenja za prevenciju i savjetovanje, te dodaje da Zavod za bolesti ovisnosti ZDK ima preko 1.800 registrovanih ovisnika.