Prema Zakonu o materijalnoj podršci porodica sa djecom FBiH, a koji je usvojen početkom jula, dječiji dodatak izjednačen je u svim kantonima u Federaciji i iznosi 103,20 KM po djetetu. S obzirom da je sve veći broj građana koji se javljaju redakciji „Naše riječi“ sa pitanjima u vezi sa dokumentacijom koju je potrebno predati za dječiji dodatak, u Centru za socijalni rad Zenica provjerili smo koju je dokumentaciju potrebno predati kako bi se ostvarilo pravo na uvećani dječiji dodatak.
Dokumentacija koju je potrebno predati uz zahtjev za ostvarivanje prava na dječiji dodatak je: rodni list za svako dijete, Uvjerenje o državljanstvu svakog djeteta, CIPS za svakog pojedinačnog člana zajedničkog domaćinstva, kućna lista, posljednje tri platne liste zaposlenih članova domaćinstva, ovjerene izjave za sve članove domaćinstva da tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva nisu ostvarili prihode po osnovu životnog osiguranja i nasljedstva, te ako jesu u kojem iznosu su ostvarili, dokaz o otvorenom transakcijskom računu koji mora biti otvoren na ime djeteta, te ukoliko porodica ima više djece, za svako dijete se otvara poseban račun, uvjerenje nadležnog Biroa za zapošljavanje o nezaposlenosti te o naknadi za vrijeme nezaposlenosti. Ukoliko roditelj nije na evidenciji Biroa za zapošljavanje potrebno je priložiti Uvjerenje da nije na evidenciji Biroa, potvrda o školovanju za djecu stariju iznad 15 godina. Potrebno je priložiti i ovjerenu izjavu za sve članove domaćinstva da nemaju prihoda ostvarenih po osnovu životnog osiguranja i prihoda od nasljedstva u zadnja tri mjeseca, rješenje Centra o stavljanju djeteta pod starateljstvo, dokaz o povjeravanju djeteta ukoliko je brak razveden, te kada je utvrđeno očinstvo djeteta. Ukoliko se zahtjev za ostvarivanje prava na dječiji dodatak podnosi za dijete s težim ili teškim invaliditetom (mlađe od 18 godina) potrebno je dostaviti: rješenje o utvrđivanju 100% invaliditeta i priznavanje prava na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica I grupe za dijete sa teškim invaliditetom, rješenje o utvrđivanju 100% invaliditeta i priznavanje prava na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica II grupe za dijete sa težim invaliditetom, nalaz i mišljenje nadležne zdravstvene ustanove o vremenu nastanka invaliditeta.
Za svako dijete mlađe od 18 godina podnosi se novi zahtjev dok je za svu djecu potrebno dostaviti original ili ovjerenu kopiju dokumentacije. Preostali dio dokumentacije Centar će prikupljati po službenoj dužnosti. Pravo na dječiji dodatak može se ostvariti ukoliko su prihodi po članu domaćinstva manji od 217,20KM. Troškove prikupljanja dokumentacije i njihovu ovjeru snosi podnosilac zahtjeva za priznavanje prava na dječiji dodatak..