Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH nedavno je donio Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH na osnovu provedenog Javnog konkursa. Pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu ostvarila su 183 aplikanata.
Korisnici sredstava iz ZDK
Kada je u pitanju Zeničko-dobojski kanton, pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH ostvarili su: Općina Tešanj za projekat: „Izgradnja sekundarne i tercijarne kanalizacije Jelah Polje, Novi Miljanovci i Miljanovci – Lončari – Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda na području Općine Tešanj (WATSAN)“ – do 250.000,00 KM, JKP Radnik d.o.o. Zavidovići za projekat: „Uspostavljanje zone sanitarne zaštite za izvorište “Izron” u koritu rijeke Suha – do 37.448,70 KM, Grad Visoko za projekat: „Izrada plana upravljanja otpadom“ – do 31.000,00 KM, Grad Zenica za projekat: „Pametna autobuska stajališta“ – do 70.000,00 KM, JP Grijanje d.o.o. Zenica za projekat: „Termografsko snimanje iz zraka distributivne mreže sistema daljinskog grijanja u Gradu Zenica“ sa iznosom do 80.000,00 KM, Općina Kakanj za projekat: „Opremanje fiksne stanice za praćenje kvalitete zraka Općine Kakanj“ sa iznosom do 51.417,99 KM, Općina Vareš za projekat: „Monitoring kvalitete zraka na području Općine Vareš“ sa iznosom do 76.606,74 KM, Općina Doboj Jug za projekat: „Izgradnja kanalizacione mreže u Općini Doboj Jug“ sa iznosom do 35.000,00 KM, Općina Breza za projekat: „Sanacija vodovodne mreže u ulici Salke Bešlagić“ sa iznosom do 20.000,00 KM, Grad Zenica za projekat: „Kanalizacija sliva potoka Mokušnice MZ Vražale“ sa iznosom do 40.000,00 KM, KJD Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj za projekat: „Čišćenje dijela obalnog pojasa rijeke Bosne u cilju zaštite vodozahvata“ sa iznosom do 22.648,00 KM, Općina Olovo za projekat: „Vodosnabdijevanje naselja Solun – Izgradnja vodovoda Solun u MZ Solun“ sa iznosom do 40.000,00 KM, JP Grijanje d.o.o. Kakanj za projekat: „Toplifikacija MZ Povezice“ sa iznosom do 90.000,00 KM, JP Zenicagas d.o.o. Zenica za projekat: „Nabavka cijevi u sklopu projekta proširenja gasne mreže za potrebe grijanje za naselja koja nisu priključena na mrežu gradskog grijanja“ sa iznosom do 45.000,00 KM, JP Rad d.d. Tešanj za projekat: „Nabavka i postavljanje vage na ulazu na odlagalište sa pratećim softverom“ sa iznosom do 35.000,00 KM, JKP Radnik d.o.o. Zavidovići za projekat: „Poboljšanje ukupnog sistema upravljanja otpadom na području Općine Zavidovići uvođenjem zelenih otoka kao podsticaj selekcije otpada na mjestu nastanka i prikupljanja i odvoz selektiranog otpada do lokacije postojećeg reciklažnog dvorišta sa izgradnjom pretovarne stanice” sa iznosom do 98.000,00 KM, Općina Kakanj za projekat: „Konačno zbrinjavanje azbestnog otpada – azbestne ploče“ sa iznosom do 58.000,00 KM, te Općina Breza za projekat: „Jačanje kapaciteta za obavljanje usluga odvojenog prikupljanja odvoza selektiranog otpada na teritoriji Općine Breza“ sa iznosom do 59.000,00 KM.
Unapređenje korištenja energije
Među 31 aplikantom za ovaj LOT, pravo na korištenje sredstava Fonda iz ZDK su ostvarili: Općina Usora za projekat: „Poboljšanje energetske učinkovitosti upravne zgrade JKP Usora d.o.o. Sivša bb Općina Usora“ sa iznosom do 34.000,00 KM, Općina Maglaj za projekat: „Izgradnja energijski efikasne javne rasvjete – sportski/dječijih igrališta i igrališta sportske dvorane u Maglaju“ sa iznosom do 15.000,00 KM, Općina Breza za projekat: „Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu Općine Breza u cilju uštede energije“ sa iznosom do 36.000,00 KM, Grad Zenica za projekat: „Utopljavanje objekta JU Centar za socijalni rad“ sa iznosom do 70.000,00 KM, te Općina Zavidovići za projekat: „Sanacija gradske sportske dvorane Zavidovići prema mjerama iz detaljnog energijskog pregleda“ sa iznosom do 35.000,00 KM.
Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša
Kada su u pitanju projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša, pravo na korištenje sredstava Fonda iz ZDK su dobili: Novinsko izdavačko privredno društvo Naša riječ d.o.o. Zenica za projekat: „Časopis ZE-DO Eko“ sa iznosom do 19.800,00 KM, Udruženje Zora Zenica za projekat: „Digitalni didaktički alati u edukaciji djece i mladih o zaštiti okoliša, energetskoj efikasnosti i selekciji otpada“ sa iznosom do 15.000,00 KM, ALBA Zenica d.o.o. Zenica za projekat: „Jačanje javne svijesti o sekundarnim sirovinama iz komunalnog otpada – cirkularna ekonomija 2021“ sa iznosom do 24.000,00 KM, te Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekat: „Da bi bio neko, budi eko“ sa iznosom do 28.000,00 KM.