Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH je, na prijedlog direktora Fonda, na svojoj 18. sjednici, održanoj krajem decembra 2023. godine, donio Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2023. godinu. Pravo na korištenje sredstava Fonda, a na osnovu provedenog Javnog konkursa, ostvarilo je ukupno 271 aplikanata, a dostavljene su ukupno 533 prijave.
Projekti vodosnabdijevanja, zaštite voda…
Kada je u pitanju Zeničko-dobojski kanton, pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH ostvarila je, za LOT 1-WATSAN projekti vodosnabdijevanja i sanitacije FBiH, Općina Tešanj za projekat „Izgradnja sekundarne, tercijarne kanalizacije Jelah Polje-Miljanovići, Miljanović-Lončari, projekt odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda na području općine Tešanj“, sa iznosom do 500.000 KM. Kada je u pitanju LOT 2 – Ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH, među 25 aplikanata su: Mann+Hummel Ba d.d. za projekat „Zaštita rijeke Tešanjke kroz ugradnju fizičkog-hemijskog prečistača za tretman otpadnih voda kompanije Mann+Humell d.d. Tešanj“ sa iznosom do 244.500 KM, Općina Olovo za projekat „Izgradnja kanalizacione infrastrukture na izletištu Zeleni vir-fekalna kanalizacija“ sa iznosom do 89.000 KM i Općina Usora za projekat „Izgradnja idejnog glavog projekta kanalizacionog sustava za naseljena mjesta općine Usora na lijevoj obali rijeke Usora“ sa iznosom do 200.000 KM. Za LOT 3-Projekti i studije u svrhu ispunjavanja ciljeva Federalne strategije zaštite okoliša, sredstva su dobili Općina Maglaj i JU Univerzitet u Zenici, za LOT4-Projekti zaštite okoliša urbanih centara sredstva je dobio Grad Zenica za projekat „Pametna autobuska stajališta“ sa iznosom do 48.000 KM, za LOT 5-Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka sredstva su dobili Grad Visoko za projekat „Održavanje i unaprijeđenje postojeće mjerne stanice u Visokom-nabavka analizatora prašine PM25“ sa iznosom do 33.900 KM i JU Univerztet u Zenici-OJ Metalurški institut Kemal Kapetanović-Zavod za zaštitu i ekologiju za projekat „Održavanje stanica za monitoring kvaliteta zraka ZDK“ sa iznosom do 185.800 KM, a Univerzitet u Zenici je dobio sredstva i za LOT 7-Projekti zaštite i remedijacije tla, sa iznosom do 75.000 KM.
Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica
Kada je u pitanju LO7 9-Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica, među 55 aplikanata, sredstva su iz ZDK dobili: JP Komunalno d.o.o Žepče za projekat „Uspostava smart meteringa u monitoringu potrošnje vode“ sa iznosom do 13.600 KM, Općina Olovo za projekat „Izrada investiciono-tehničke dokumentacije idejnog i glavnog projekta izgradnje sepratane kanalizacione mreže u naselju Olovske Luke“ za iznosom do 32.000 KM, KJD d.o.o. Maglaj za projekat „Provođenje mjera zaštite u cilju prevencije incidenata u sanitarnim zonama izvorišta Bistrica“ sa iznosom do 66.900 KM, Općina Breza za projekat „Izgradnja sistema odvodnje otpadnih voda u naselju Gornja Breza-izvedba fekalnog kolektora 2“ sa iznosom do 155.500 KM, Grad Visoko za projekat „Rekonstrukcija oborinske i fekalne kanalizacije u ulici Alije Izetbegovića“ sa iznosom do 97.200 KM, JP Radnik d.o.o Zavidovići za projekat „Promjena smart meteringa i internet of things tehnologije u monitoringu potrošnje vode s ciljem samnjenja gubitaka i povećanja efikasnosti vodosnabdijevanja grada Zavidovići“ sa iznosom do 118.600 KM, Općina Doboj Jug za projekat „Fekalna kanalizacija KANAL III u sistemu separatne kanalizacije općine Doboj Jug“ sa iznosom do 55.600 KM, JP Rad d.d. Tešanj za projekat „Rekonstrukcija upravljanja objektima sistema vodosnadbijevanja općine Tešanj-održivo korištenje vode“ sa iznosom do 120.000 KM i JKP Visoko d.o.o za projekat „Zonsko mjerenje i smanjenje neprihodovane vode i daljinsko-radijsko očitanje vodomjera korisnika vodovodnog sistema“ sa iznosom do 71.900 KM.
Jačanje javne svijesti o značaju zaštite okoliša
Za LOT 10-Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša, iz ZDK su sredstva dobili: Udruženje OI Zvijezda za projekat „Volim prirodu-volim Vareš“ sa iznosom do 20.300 KM, UG Fojničani za projekat „Znanstveno istraživački kampovi za nova zaštičena područja prirode u FBIH“ sa iznosom do 35.000 KM, NTV IC d.o.o. za projekat „Spasimo naše rijeke Trstionicu i Borivu-medijsko zagovarački projekat“ sa iznosom do 27.000 KM, Zenička razvojna agencija ZEDA d.o.o. Zenica za projekat „Projekat jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša: Sačuvajmo planetu zajedno!“ sa iznosom do 24.500 KM, NIPD Naša riječ d.o.o. Zenica za projekat: „Časopis Ze-Do Eko“ sa iznosom do 13.800 KM, Alba Zenica d.o.o. Zenica za projekat „Jačanje javne svijesti o važnosti postupanja sa otpadom u naseljenim sredinama 2023“ sa iznosom do 13.300 KM i JKP radnik d.o.o. Zavidovići za projekat „Jačanje javne svijesti o značaju zaštite okoliša na području grada Zavidovoići“ sa iznosom do 18.100 KM.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju