Nedavno je počela nastava na doktorskom (treći ciklus) studiju iz tehničkih nauka na Univerzitetu u Zenici. Ovaj studij pohađaju studenti Metalurško-tehnološkog, Mašinskog te Politehničkog fakulteta. Kako nam je kazao prof.dr.sc. Hasan Avdušinović, voditelj ovog doktorskog studija, ideja za njegovim pokretanjem je postojala duži niz godina.
Multidisciplinarni studij
„Došli smo na ideju za pokretanjem zajedničkog doktorskog studija iz tehničkih nauka na Univerzitetu u Zenici, da se objedine i materijalni i ljudski resursi, s ciljem poboljšanja kvaliteta. Realizacija te ideje je počela 2016./2017. godine. Formirani su radni timovi ispred fakulteta, pripremljen je prijedlog studija za Senat, koji je to i odobrio, formiran je radni tim, pripremili smo elaborat, a koji je kasnije usvojen. Što se tiče akademske strane tog doktorskog studija, pokušali smo da on objedini one oblasti, odnosno studijske programe, za što su pojedini naši fakulteti matični. Dakle, svaki od fakulteta je ponudio određene oblasti da budu uključene u taj doktorski studij“, kazao nam je prof.dr.sc. Avdušinović, ističući da je ovaj doktorski studij multidisiplinaran. „Iz tog razloga je ponuđen koncept studija gdje studenti, pored tri obavezna predmeta, biraju i pet izbornih“, dodao je prof.dr.sc. Avdušinović.
Studenti će, dakle, imati osam predmeta, a pet izbornih će im pomoći pri izradi doktorske disertacije. Studij traje tri godine, odnosno šest semstara. „Akcenat je na istraživačkom radu, na projektima. Slušajući predmete, objavljivanjem radova u časopisima, učestvovanjem na konferencijama, kruna njihovog akademskog i naučno-istraživačkog rada bit će doktorska disertacija. Ipak se radi o trećem ciklusu, što znači da je akcenat je na naučno-istraživačkom radu“, ističe prof.dr.sc. Avdušinović.
Doprinos razvoju zajednice
Na ovaj doktorski studij trenutno je upisano 15 kandidata, što je, ističe naš sagovornik, za treći ciklus sasvim zadovoljavajući broj. „Radi se o kvalitetnim kandidatima, koji će, siguran sam, u potpunosti ispuniti svoje obaveze, shvatili su da im je to potrebno i u profesionalnom i akademskom napredovanju. Nisu to kandidati koji su potrebni samo Zenici i Zeničko-dobojskom kantonu, oni će raditi u zemljama regije. Govorimo o ljudima koji će sutra svoje znanje, kroz naučno-istraživački rad, prenijeti i u praksu i biti onaj dio zajednice koji će vući naprijed i pomoći i našem kantonu, državi i regiji te, svojim znanjem i vještinama, biti dio zajednice koji prednjači u pozitivnim tokovima jednog društva“, ističe prof.dr.sc. Avdušinović.