Povodom obilježavanja 15. maja-Dana policije sa Benjaminom Sinanovićem, ministrom unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, razgovarali smo o saradnji policije sa lokalnom zajednicom i policijskim stanicama u općinama i gradovima u ZDK, te o planiranoj nabavci opreme i kadrovskoj popunjenosti policijskog sastava MUP-a ZDK.

Partnerstvo sa zajednicom

NR: Policija je najvažniji instrument kojim država raspolaže kada se radi o ličnoj sigurnosti građana. Koliko kontinuirana i konstruktivna saradnja policije sa lokalnom zajednicom doprinosi podizanju općeg nivoa sigurnosti građana?
Sinanović: Izgradnja i kontinuirano održavanje partnerstva sa zajednicom je jedan od najvažnijih elemenata strategije rada policije u zajednici. Primarna identifikacija sigurnosnih problema se upravo realizuje kroz razvijanje međusobnog povjerenja prilikom reakcija na svakodnevne izazove sa kojima se susreću građani i policija. Koncept rada policije u zajednici u savremenom društvu prvenstveno se odnosi na provođenje preventivnih aktivnosti koje imaju za cilj da spriječe nastajanje štetnih posljedica te promociju društveno odgovornog ponašanja. U ovom kontekstu, kreiranje povoljnog sigurnosnog ambijenta u dobroj mjeri zavisi od profesionalnog pristupa policijskih službenika prilikom obavljanja njihovih poslova i zadataka kao i visokog stepena senzibilnosti prema svim rizicima i neprilikama koje mogu ugroziti život i imovinu građana.
NR: Kakvu saradnju imate sa policijskim stanicama u gradovima i općinama u ZDK?
SINANOVIĆ: Proaktivni rad naših policijskih službenika te permanentno insistiranje na preventivnim aktivnostima nema alternativu. S tim u vezi, kao ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, uz podršku Vlade Kantona, putem policijskog komesara, u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti, pružam podršku profesionalnom obavljanju poslova i zadataka svih policijskih službenika kroz afirmaciju i unapređenje njihovog materijalno-tehničkog statusa. Sa druge strane, zadovoljan sam odnosom policijskih službenika prema ovom časnom pozivu i smatram da su spremni odgovoriti na sve izazove sa kojima se susreću u cilju zaštite života, imovine i zagarantovanih sloboda svih naših građana.

Nabavka opreme i planirano zapošljavanje

NR: Programom kapitalnih ulaganja Uprave policije MUP-a ZDK, koji je Vlada ZDK usvojila na nedavno održanoj 14. sjednici, planirana je nabavka opreme. O kojoj opremi je riječ te u kojem iznosu?
SINANOVIĆ: Najvažnije stavke u Programu kapitalnih ulaganja odnose se na nabavku naoružanja za policijske službenike, na nabavku vozila, te nabavku radara. Za nabavku navedenih materijalno-tehničkih sredstava izdvojeno je nešto više od 860.000 KM. Osim navedenog, bit će nabavljena i određena količina druge opreme, poput ručnih digitalnih radio-stanica, kancelarijskog namještaja, računara i prateće računarske opreme… Riječ je o nabavci materijalno-tehničkih sredstava koja predstavlja nastavak aktivnosti ovog ministarstva i Vlade Zeničko-dobojskog kantona na opremanju policijskih službenika neophodnim sredstvima za obavljanje policijskih zadataka kako bismo njihov rad na prevenciji i otkrivanju krivičnih djela učinili još efikasnijim.
NR: Kakva je kadrovska popunjenost policijskog sastava u MUP-u ZDK? Koliko policijskih službenika nedostaje?
SINANOVIĆ: Prema našim evidencijama, krajem aprila ove godine, od ukupno sistematizovanih 1.235 radnih mjesta za policijske službenike, popunjeno je njih 1.031, što znači da nam nedostaju 204 policijska službenika. U prethodnoj godini bilo je planirano zapošljavanje 105 policijskih službenika, od čega 100 u činu policajac i pet u činu mlađi inspektor. Iz određenih tehničkih razloga, konkurs nismo uspjeli raspisati. Nadam se da ćemo tu aktivnost realizovati do kraja 2023. godine.