Menadžment i radnici JU „Dom zdravlja“ Zenica nastavili su i u poslovnoj 2023. godini sa aktivnostima na unapređenju uslova rada, kvalitete u pružanju zdravstvenih usluga, kao i na jačanju finansijske i kadrovske osnove. Poslovnu 2023. godinu ostvarit će sa pozitivnim finansijskim rezultatom, što je, kako kažu, rezultat planskog rada sa velikom finansijskom disciplinom.
Unapređenje uslova i kvalitete rada
„Veoma važnim smatramo da je naš Osnivač – Grad Zenica započeo kapitalni projekat izgradnje novog zdravstvenog objekta za potrebe JU „Dom zdravlja“ Zenica, čijom izgradnjom će se riješiti pitanje rada Službe hitne medicinske pomoći, Službe za laboratorijsku dijagnostiku i Službe za zdravstvenu zaštitu kod specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja. Pored ovog projekta, realizovani su projekti sanacije i uređenja Službe za zaštitu reproduktivnog zdravlja žena, Službe za specifičnu zaštitu radnika, Službe za laboratorijsku dijagnostiku i ambulanti porodične medicine. U saradnji sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica pokrenut je i postupak za uređenje ulaza u glavnu zgradu sa uređenjem vertikalnih odvoda. Uložena su i značajna sredstva za nabavku potrebnih medicinskih sredstva i opreme, kao što su nabavka dva nova sanitetska vozila za potrebe Službe hitne medicinske pomoći, automatskog hematološkog 5 diff analizatora za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku, biohemijskog analizatora DXS 700 AU za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku i niktometra za potrebe Službe za specifičnu zaštitu radnika. U oblasti unapređenja kvalitete rada, nastavljen je proces akreditacije i certifikacije zdravstvenih službi, kao i aktivnosti na provođenju dodatne edukacije iz porodične medicine i dodatne edukacije za sestre iz njege u zajednici. I u poslovnoj 2024. godini nastavit ćemo prema utvrđenom planu sa aktivnostima na unapređenju uslova i kvalitete našeg rada u gradu Zenica“, kaže dr. sci. prim. Mersija Kasumović, direktorica JU “Dom zdravlja” Zenica.
U ovoj godini završena je adaptacija ambulante porodične medicine Travnička, Meokušnice te je provedena sanacija i uređenje ambulante u Perinom Hanu i Babinu. Započet je projekat izgradnje nove ambulante porodične medicine Tetovo, a Grad Zenica radi na projektu izgradnje nove ambulante porodične medicine Perin Han, kao i na adaptaciji ambulante porodične medicine Lokvine. Kada se realizuju navedeni projekti, tražit će se rješenja i za poboljšanje uslova rada u ambulanti Babino, ambulanti Orahovica i drugim ambulantama i zdravstvenim službama.
Bolji standard radnika
U JU „Dom zdravlja“ Zenica trenutno radi 482 uposlenika što zadovoljava potrebe ove ustanove, a, prema riječima direktorice Kasumović, standard radnika se i u poslovnoj 2023. godini povećao, u skladu sa kolektivnim ugovorima koje zaključuje Vlada Zeničko-dobojskog kantona. „Kada su u pitanju kadrovi, u narednom periodu u saradnji sa nadležnim državnim organima trebalo bi raditi na razmatranju mjera vezanim za deficit specijalista doktora medicine, kao i određenih profila srednje stručne spreme koji se duži period ne školuju u našim medicinskim školama – stomatološke sestre, ginekološko akušerske sestre i drugi stručni profili“, kaže dr.sci.prim. Kasumović.