Prošla godina u finansijskom smislu bila je jedna od najizazovnijih nakon rata. Pandemija virusa korona desetkovala je budžete na svim nivoima, pa tako i u Zeničko-dobojskom kantonu. Na pad prihoda Vlada je odgovorila domaćinskim odnosom i stezanjem kaiša. O trenutnom stanju u budžetu, trendovima i planovima razgovarali smo s ministrom finansija ZDK-a Josipom Lovrićem.
NR: Kakvo je ostvarenje budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu u odnosu na budžetski plan?
LOVRIĆ: Vezano za ovo pitanje, mogu reći da je u toku izrada finansijskih izvještaja o poslovanju Kantona u proteklom polugodišnjem periodu, tako da će podaci biti dostupni tek početkom avgusta kada svi korisnici evidentiraju stvorene obaveze zaključno sa mjesecom junom 2021. godine. Govoriti o posljednjim podacima koji se odnose na poslovanje u prvom kvartalu je u ovom momentu nerealno, obzirom da se poslovalo u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju za period I-III 2021. godine, kada se praktično ne mogu započinjati novi ili prošireni programi i aktivnosti, dok se ne donese budžet za tekuću fiskalnu godinu.
Primjetan oporavak
NR: Je li se stabiliziralo punjenje budžeta s obzirom na to da je pandemija ugrozila budžete na svim nivoima? Primijete li se znaci oporavka?
LOVRIĆ: Analizirajući ostvarenje prihoda u periodu I-VI 2021. godine u odnosu na isti period prethodne godine, primjetan je blagi porast ukupnih priliva, prvenstveno u dijelu priliva od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima i koji čine gotovo 60% ukupnih priliva, međutim posljedice pandemije COVID-19 se još uveliko osjete, jer i taj porast priliva još uvijek nije dovoljan za izmirenje svih planiranih obaveza Kantona. Komparirajući odnos između planiranih i ostvarenih priliva u ovom periodu, ostvarenje iznosi 89% od plana ili u apsolutnom iznosu ostvareno je 20.526.960 KM manje od planiranih priliva za period I-VI 2021. godine.
Mjere štednje
NR: Jeste li poduzimali mjere štednje, odnosno rezove u ovoj fiskalnoj godini? Kako nadomjestiti očekivano slabije punjenje prihoda zbog pandemije?
LOVRIĆ: Ministarstvo finansija je do sada, u okviru svojih nadležnosti, obavještavalo sve budžetske korisnike o potrebi provođenja sopstvenih ušteda, odnosno prilikom stvaranja obaveza o potrebi rukovođenja procentom ostvarenja priliva, a u narednom periodu moguće su i mjere privremenog uravnoteženja budžeta, u smislu predlaganja Odluke o privremenom obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i/ili izdataka u trajanju od 45 dana. O eventualnom preduzimanju ovih mjera, odluku će donijeti Vlada i Ministarstvo finansija, nakon sagledavanja rezultata izvršenja Budžeta za I-VI 2021. godine. Potrebno je napomenuti da su već prilikom izrade Budžeta za 2021. godinu učinjeni određeni rezovi u smislu potreba budžetskih korisnika, tj. umanjeni su materijalni troškovi, kapitalna ulaganja, određene nabavke, kao što su nabavka vozila i sl.
Podrška FBiH
NR: Je li realizirana planirana finansijska podrška sa nivoa Federacije BiH i o kojem iznosu pomoći se radi.
LOVRIĆ: Još uvijek nije realizirana finansijska podrška sa nivoa F BiH, a planirana je u nivou od 42.000.000 KM iz sredstava MMF-a i makrofinansijska pomoć Evropske unije u iznosu od 22.000.000 KM.
Izvjestan rebalans
NR: Hoće li biti potrebe za rebalansom budžeta?
LOVRIĆ: Potreba za Izmjenama i dopunama budžeta svakako će biti, prvenstveno zbog očekivanih sredstava sa nivoa F BiH i njihovog rasporeda na odgovarajuće budžetske pozicije, zatim eventualno nedovoljno planiranih namjenskih sredstava i donacija, koja budu pristizala u Budžet, preraspodjela odgovarajućih rashoda unutar budžetskih korisnika i između budžetskih korisnika, eventualnog smanjenja određenih rashoda zbog nedovoljnog ostvarenja priliva i drugih razloga u skladu sa Zakonom o budžetima u F BiH.
Tekuće obaveze
NR: Uspijeva li Vlada izmirivati tekuće i ustavne obaveze?
LOVRIĆ: Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo finansija, u skladu sa raspoloživim sredstvima, u dosadašnjem periodu u ovoj fiskalnoj godini, nastoji da očuva likvidnost budžeta i kontinuirano izvršava obaveze prema bankama izmirujući dospjele obaveze po kreditima, izvršnim sudskim presudama i Akcionim planom Vlade, redovnu isplatu plaća i naknada uposlenicima svih budžetskih korisnika, boračkih naknada, između ostalog i redovnu mjesečnu isplatu egzistencijalnih naknada, socijalnih davanja, studentskih stipendija Ministarstva za boračka pitanja, a obaveza prema dobavljačima i ostalih obaveza u skladu sa preostalim raspoloživim sredstvima.
Akcioni plan
NR: Prošle godine započela je realizacija Akcionog plana za izvršavanje presuda po tužbama budžetskih korisnika. Kada planirate izvršiti ovu obavezu za 2021. godinu?
LOVRIĆ: Realizacija Akcionog plana, za obaveze koje su započete krajem mjeseca decembra 2020. godine, završena je u mjesecu aprilu 2021. godine. Početak realizacija obaveza po Akcionom planu za 2021. godinu, planiranim u iznosu od 12.300.000 KM, zavisiće od dinamike priliva redovnih sredstava u Budžet Kantona i momenta realizacije finansijske podrške sa nivoa F BiH, prvenstveno uplate sredstava od MMF-a.