Na odlagalište RDM-a trenutno stiže otpad iz Grada Zenica, te općina: Busovača, Novi Travnik, Travnik, Visoko, Vitez, Zavidovići i Žepče

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine, 5. juna, na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Obilježavanjem Dana zaštite okoliša širom svijeta, Program Ujedinjenih naroda za okoliš nastoji istaknuti glavne okolišne probleme i omogućiti svima da shvate svoju vlastitu ulogu i odgovornost u razmišljanju i djelovanju s ciljem održivog razvoja našeg okoliša.
Na Svjetski dan zaštite okoliša, 05.06.2023. godine, Privredno društvo “Regionalna deponija Mošćanica” d.o.o. Zenica, kao jedan od vodećih subjekata u okruženju, na polju zaštite okoliša, obilježila je 15 godina uspješnog rada. Svi realizovani projekti i pozitivno poslovanje Regionalne deponije Mošćanica ne bi bili mogući bez angažmana svih zaposlenih koji su, svojim ličnim zalaganjem, domaćinskim odnosom i odgovornim radom, Društvu donijeli epitet jedne od najuređenijih deponija ovog tipa u regiji. Bio je to i razlog naše posjete Regionalnoj deponiji Mošćanica, gdje smo se, kroz razgovor sa uposlenicima, uvjerili da je Deponija postala najveći regionalni lider u upravljanju i zbrinjavanju otpada na ekološki i finansijski prihvatljiv način.


Trenutno se na Regionalnoj deponiji Moščanica raspolaže sa odlagališnim prostorom za narednih 10-15 godina. Ukoliko bi se započelo sa izgradnjom pretovarnih stanica u općinama koje gravitiraju Regionalnoj deponiji, razdvajanjem otpada na mjestu nastanka, uspostavom sortirnice, MB tretmanom otpada, proizvodnjom RDF-a i SRF-a iz otpada i slično, tada bi se vijek trajanja Deponije produžio na 25 do 30 godina.


Opravdali svoju ulogu
PD “Regionalna deponija Mošćanica” d.o.o. Zenica osnovano je Odlukom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, koju je donijelo Vijeće Općine Zenica, 12. septembra 2002. godine. Djelatnost Društva je zbrinjavanje bezopasnog otpada na ekološki prihvatljiv način u skladu sa Zakonom i propisanom tehnologijom za područje regije za upravljanje čvrstim otpadom.
Privredno društvo „Regionalna deponija Mošćanica“ d.o.o. Zenica je u prvih petnaest godina svog rada u potpunosti opravdalo svoju ulogu i postiglo sasvim zadovoljavajući uspjeh u ekonomskom, ekološkom i tehničkom smislu. U prilog tome govori činjenica da je Društvo u proteklom periodu kontinuirano pružalo usluge svojim korisnicima, te time izvršilo povjerenu mu funkciju. Društvo je redovno izvršavalo sve svoje finansijske obaveze i bilo likvidno u svakom trenutku, a posebno treba naglasiti da se redovno izmiruju anuiteti kredita prema Svjetskoj banci.
Na samom početku rada, u junu 2008. godine, otpad je dovožen iz tada Općine Zenica, te općina: Busovača, Travnik, Visoko i Žepče. Tokom 2014. godine pridružuje se i Općina Zavidovići, a prve tone komunalnog otpada iz Općine Novi Travnik stižu 2016. godine. Uporedo sa rastom broja općina koje su se odlučile da svoj komunalni otpad odlažu na odlagalište Mošćanica, porastao je i broj naseljenih mjesta koja su obuhvaćena organizovanim prikupljanjem otpada u regiji. To je rezultiralo da su sa početnih 11.860,17 t odloženog otpada za sedam mjeseci u 2008. godini, u 2022. godini primili i zbrinuli 74.708,78 t bezopasnog otpada. Najbolji rezultat je ostvaren 2021. godine, kada je na odlagalište Mošćanica dovezeno 78.270,54 t miješanog bezopasnog otpada.
U periodu od 05.06.2008. godine do 31.12.2022. godine, na RDM je stiglo i zbrinuto 794.424,60 t bezopasnog komunalnog otpada. Značajno je napomenuti da je iz dopremljenog otpada, u proteklom periodu, izdvojeno 1363,10 t PET ambalaže, 788,09 t kartona/papira, 176,44 t tvrde plastike, 66,82 t metala, te preko 36.000 komada guma (automobilskih, kamionskih i sl.) čime je ostvarena ušteda odlagališnog prostora od oko 58.750 m3.
Realizovano niz projekata
Pored osnovne djelatnosti, zbrinjavanja i odlaganja komunalnog otpada, proteklih petnaest godina prostor „Regionalne deponije Mošćanica“ bilo je stalno gradilište. Realizovali su niz projekata od kojih su najvažniji: izgradnja reciklažnog dvorišta, dvije faze nadogradnje odlagališnog prostora, izgradnja postrojenja za ekstrakciju i spaljivanja deponijskog plina sa prve faze odlagališta, izgradnja modernog postrojenja za prečišćavanje deponijskog filtrata tehnologijom reverzne osmoze, te izgradnja četiri ćelije druge faze odlagališta sa pratećom infrastrukturom.
Rad Deponije nema negativan uticaj na okoliš
Sve navedene, značajne i zahtjevne investicije finansirane su najvećim iz akumulirane dobiti, a dijelom sredstvima koje je Društvo obezbijedilo putem Fonda za zaštitu okoliša ZE-DO kantona, Fonda za zaštitu okoliša FBiH, te resornog kantonalnog i federalnog ministarstva. Posebna pažnja se posvećuje monitoringu okolišnih parametara i potencijalnom uticaju Deponije na životnu sredinu.
„U tom smislu, Društvo je redovno izvršavalo sve svoje obaveze propisane Rješenjem o okolinskoj dozvoli i Rješenjem o vodnoj dozvoli. Monitoring kvaliteta površinskih i tehnoloških otpadnih voda i kvaliteta i sastava deponijskog plina se izvode redovno od strane ovlaštenih ustanova. Prema dosadašnjim izvještajima o rezultatima navedenih monitoringa, potvrdilo se da rad Regionalne deponije Mošćanica nema negativan uticaj na okoliš“, kaže Svjetlana Jerkić, tehnolog za monitoring okolišnih parametara, zaštite na radu i zaštite od požara.
Sprovođenje zakonski propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara su također u fokusu poslovanja ovog Društva. „Na ovom planu također imamo uspjeh potvrđen činjenicom da u dosadašnjem radu Društva nije zabilježen niti jedan slučaj teže povrede uposlenika“, dodala je Jerkić.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju