Multiteh Inženjering d.o.o. Zenica osnovan je 1990. godine s ciljem da se kompanijama i organizacijama širom Bosne i Hercegovine pruži vrhunska stručnost u oblasti zaštite na radu. Posvećenošću unapređenju sigurnosti na radu i zaštiti zdravlja radnika stekli su ugled kao lideri u ovim oblastima. Multiteh inženjering s bogatim iskustvom, stručnim timom i predanošću, nudi sveobuhvatne usluge i rješenja koja će kompanijama i organizacijama pomoći da ispune najviše standarde sigurnosti.
Svi koji se žele informisati o tome kako poboljšati sigurnost na radu u kompaniji, Multiteh Inženjering mogu kontaktirati na broj telefona ili putem e-mail-a.

Tim stručnjaka sa različitim kompetencijama

Kako kažu iz Multiteh Inženjeringa d.o.o. Zenica, njihov tim se sastoji od stručnjaka sa različitim kompetencijama, uključujući inženjering, medicinu, bezbjednost i zakonsku regulativu, što im omogućava da pruže sveobuhvatne usluge za svoje klijente.
„Naša misija je da pomognemo kompanijama i organizacijama da stvore sigurno i zdravo radno okruženje za svoje radnike. Kroz našu stručnost i pristup, želimo smanjiti rizike i nesreće na radu, poštovati zakonske zahtjeve i standardizaciju te unaprijediti produktivnost na radnom mjestu”, kaže Maja Karamuja, direktorica Multiteh Inženjering d.o.o. Zenica.
Nude širok spektar usluga kako u industriji tako i u rudarstvu, uključujući: procjenu rizika: identifikacija i evaluacija potencijalnih opasnosti, razvoj i implementacija sigurnosnih mjera: planiranje i sprovođenje procedura za smanjenje rizika, obuka radnika: pružanje obuke i edukacije iz svih oblasti iz kojih nude usluge, praćenje i revizije: periodična provjera i revizija sistema zaštite na radu, izdavanje atesta, projektovanje, konsalting, ADR i inspekcijsko tijelo za liftove. “Naš tim stručnjaka posjeduje sve potrebne certifikate i licence u svim oblastima iz kojih nudimo naše usluge. S višegodišnjim iskustvom u raznim industrijama i rudarstvu, mi smo pouzdani partneri za sigurnost na radu. Naš uspjeh ogleda se kroz brojne uspješne projekte i saradnje sa renomiranim klijentima. Neki od naših zadovoljnih klijenata su: Kantonalna bolnica Zenica, ArcelorMittal d.o.o. Zenica,Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj; ITC d.o.o. Zenica, Kazneno popravni zavod zatvorenog tipa, Almy d.o.o. Zenica; Almy-transport d.o.o. Zenica, JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo; ADK d.o.o. Novi Travnik; Madi d.o.o. Tešanj; Hering d.d. Široki Brijeg; Euro–asfalt d.o.o. Sarajevo; HGG Construction Europe d.o.o. Sarajevo; Adriatic Metals BH d.o.o. Vareš; Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj; Rudnik mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. Zenica; Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. Breza; Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik; Rudnik uglja „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf -Uskoplje; Prevent Group; NANSI d.o.o. Žepče AS d.o.o. Jelah-Tešanj; Hifa d.o.o. Tešanj; Hifa-Oil d.o.o. Tešanj; Artisan d.o.o. Tešanj;; Pobjeda d.d. Tešanj; Preis d.o.o. Usora; Liquivex d.o.o. Usora; Mepromex d.o.o. Tešanj; SM3 d.o.o. Tešanj; Koala paintings d.o.o. Tešanj; Excel Assemblies BH d.o.o. Maglaj; JP Toplana d.d. Tešanj; Natron d.d. Maglaj; Željezara Ilijaš d.d. Ilijaš; Bio-Šamp d.o.o. Tešanj; Euro-Roal d.o.o. Doboj Jug; Euro-Metali Doboj Jug; Budo-Export d.o.o. Žepče; MGM Farm d.o.o. Kakanj; Služba za zapošljavanje ZE-DO kantona; Pero d.o.o. Zenica; AREL d.o.o. Zenica; Grading-KGM d.o.o. Zenica; C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo; Kakanj Petrol d.o.o. Kakanj; Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj; Trgošped d.o.o. Kakanj; Zaimović d.o.o. Kakanj i mnoge druge“, ističe Karamuja.
Zaštita na radu: priroritet za zdravlje i sigurnost na radu
Ključne usluge koje Multiteh Inženjering pruža iz oblasti zaštite na radu su pružanje stručne pomoći pri izradi općih akata (pravilnika), elaborata zaštite na radu, akta o procjeni rizika, stručnog nalaza koji se pribavlja u postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima s povećanim rizikom, dokumentacije za minimalne tehničke uvjete, stručne ocjene tehničke dokumentacije, elaborata o opremanju objekata i postrojenja znakovima sigurnosti te uputstva za siguran rad za sredstva rada. Također, vrše i izradu atesta iz oblasti zaštite na radu, odnosno formalnih dokumenata koji potvrđuju ispunjavanje određenih zahtjeva, standarda ili procedura u vezi sa sigurnošću i zaštitom zaposlenih na radnom mjestu. „Izrada ove dokumentacije je ključna kako bi se osigurala sigurnost na radu, ispunili zakonski zahtjevi i pridržavali se najboljih praksi u oblasti zaštite na radu”, kaže Karamuja, te dodaje da, u sklopu svojih usluga, pružaju i obuke iz oblasti zaštite na radu, koje predstavljaju ključan aspekt osiguranja sigurnosti i zdravlja radnika na radnom mjestu, kao što su: obuka o osnovama zaštite na radu, obuka o pravilnom rukovanju sredstvima rada i stručna obuka iz oblasti zaštite na radu.
Uspostavljena je i Laboratorija za ispitivanje fizičkih, hemijskih, bioloških štetnosti i mikroklime u kojoj se vrše periodična ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti iz oblasti zaštite na radu. Pored savremene opreme kojom Laboratorija raspolaže, zaposlen je i visokoobrazovani stručni kadar različitih inženjerskih disciplina koji je obučen da izvodi sve tipove mjerenja i analiza. Ova laboratorija zadovoljava najviše propisane standarde rada.
Zaštita od požara i zaštita okoliša
Usluge iz oblasti zaštite od požara obuhvataju različite aktivnosti i pristupe koji se primjenjuju kako bi se smanjio rizik od požara, osigurala bezbjednost ljudi i imovine te spriječila šteta prouzrokovana požarima. Stoga, Multiteh Inženjering pruža usluge iz oblasti zaštite od požara, a koje imaju ključnu ulogu u prevenciji, detekciji i suzbijanju požara, kao što su: elaborat zaštite od požara, plan zaštite od požara, procjena ugroženosti od požara i eksplozija, projekat zaštite od požara, elaborat o zonama opasnosti od eksplozije, plan evakuacije i mnoge druge.
Prednosti usluga Multiteh Inženjeringa ogledaju se u smanjenju rizika i nesreća na radu, poštovanju zakonskih zahtjeva i standardizacije te poboljšanje sigurnosti i produktivnosti na radnom mjestu.
Kada se radi o zaštiti okoliša, licencirani stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom se brinu za izradu svih potrebnih zakonom propisanih dokumenata, od zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole, preko planova upravljanja otpadom, okolišem i društvenim pitanjima tijekom građenja. Kako bi smanjili štetne utjecaje na okoliš, te pravovremeno planirali upravljanje potencijalnim zagađivačima, moguća je izrada potrebne dokumentacije poput: zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole, plana upravljanja otpadom, plana upravljanja okolišem i društvenim pitanjima tijekom građenja (ESMP), elaborata o utjecaju na okoliš, studije utjecaja na okoliš,…