Uz Dan metalaca, a nakon višemjesečnih pregovora, Sindikat i Uprava Arcelor Mittala Zenica potpisali su, 16. novembra, novi Kolektivni ugovor.
Uspjeli postići dogovor
„Sindikat ArcelorMittal Zenica je 27. aprila ove godine poslodavcu dostavio svoj prijedlog novog Kolektivnog ugovora, čime su inicrani pregovori radi zaključenja Kolektivnog ugovora. Prvi sastanak pregovaračkog tima Sindikata, na čelu sa predsjednikom Sindikata Zuhdijom Kapetanovićem, i pregovaračkog tima Uprave koji je vodio generalni direktor Nikhil Mehta, održan je 30.06.2020. godine. Nakon toga je održano još devet pregovaračkih sastanaka, u jednoj vrlo izazovnoj i složenoj situaciji. Sjetimo se maja mjeseca, namjere smanjenja plata, slanja radnika na čekanje, čemu se Sindikat oštro usprotivio. U konačnici, pregovarački timovi su ipak uspjeli postići dogovor koji je vrlo značajan za radnike ali i za poslodavca“, kaže Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca ZDK, koji je u pregovorima učestvovao kao pravni savjetnik Sindikata.
Najvažnije odredbe Kolektivnog ugovora
Kolektivni ugovor u ArcelorMittal Zenica, ističe Mujkanović, reguliše sva važnija pitanja iz radnog odnosa i u vezi sa radnim odnosima, počev od zaključivanja ugovora o radu, pripravničkog rada i stručnog osposobljavanja, godišnjih odmora, plaćenog odsustva, radnog vremena, zaštite radnika i, naravno, plata, naknada plate, uvećanja plate kao i naknada koje nemaju karakter plate. „Za radnike je bitno da je dogovorena isplata regresa za godišnji odmor za 2020. godinu, u decembru ove godine, kao i regresa za 2021. godinu u maju iduće godine, u iznosu 50 posto prosječne plate svih radnika. Nadalje, dogovoreno je da se radnicima plaća pripravnost za rad odnosno vrijeme provedeno u tzv. dežuri od kuće, u visini 20% od satnice za svaki sat pripravnosti. Postignut je dogovor o uvećanju dodatka na plaću za rad na dane praznika, sa 70 posto na 100 posto od satnice. Ovim kolektivnim ugovorom je utvrđeno i pravo na razliku plate do punog iznosa plate, za radnice porodilje koje primaju porodiljnu naknadu. Ono što je veoma značajno, novi Kolektivni ugovor je stvorio pretpostavke za utvrđivanje radnih mjesta na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem, ili tzv. beneficiranih radnih mjesta, na čemu Sindikat insistira duže vrijeme. Usaglašeno je da se ovaj postupak mora okončati najkasnije u roku od 18 mjeseci od stupanja na snagu kolektivnog ugovora. Uprava je u tom smislu već pokrenula određene aktivnosti, a stručni dio ovog posla bi trebao biti povjeren firmi Zagreb-inspekt koja jedina u regiji ispunjava sve potrebne kadrovske i tehničke preduslove. U Kolektivni ugovor je ugrađena i odredba o dodatnih jedan do tri dana godišnjeg odmora za radnike koji su učestvovali o odbrambeno-oslobodilačkom ratu, sukladno posebnom zakonu. U konačnici, iduće godine bi uz januarsku platu radnicima koji cijelo vrijeme ove pandemije vrijedno i požrtvovano rade, trebao bi biti isplaćen i poseban bonus“, pojašnjava Mujkanović.
Kolektivni ugovor će važiti do 31.05.2021. godine, a najkasnije 30 dana prije njegovog isteka Sindikat ArcelorMittala će Upravi dostaviti svoj prijedlog novog kolektivnog ugovora, u kojem će akcenat biti stavljen na satnicu i koeficijente platnih razreda.