Globalna geopolitička i ekonomska kriza, kao i politička i ekonomska kriza u državi, imaju značajne refleksije i na ekonomske tokove u BiH, kao i na poslovanje kompanija-članica Privredne komore ZDK, pa time i na poslovanje Privredne komore ZDK.
Stvaranje boljeg privrednog ambijenta I unapređenje konkurentnosti
kompanija ZDK
„Komora je, uprkos globalnoj geopolitičkoj krizi koje se reflektuju i na stanje u našoj državi, i u 2023. godini uspješno realizirala mnoštvo značajnih aktivnosti, vezanih za osnovne komorske djelatnosti, u cilju stvaranja boljeg privrednog ambijenta i unapređenju konkurentnosti kompanija ZDK, od kojih posebno ističemo: Predstavljanje i zastupanje interesa privrede pred organima izvršne i zakonodavne vlasti na nivou kantona i nivou Federacije BiH; Javne ovlasti; Unapređenje privrede i poduzetništva; te Promocija privrednih potencijala Kantona. Privredna komora ZDK je organizirala i učestvovala u nizu regionalnih, državnih i kantonalnih konferencija, sajmova, okruglih stolova, foruma, radionica na teme interesantne članicama Komore i široj poslovnoj zajednici“, kaže Diana Babić, predsjednica Privredne komore ZDK.

„Naša riječ“ je redovno i korektno, kao i u prethodnim godinama, izvještavala javnost o aktivnostima Privredne komore ZDK u 2023.godine, pa koristim priliku da se, u ime tima Privredne komore ZDK i svoje lično ime, zahvalim timu „Naše riječi“ na nesebičnoj kooperativnosti i saradnji. U nadi da ćemo nastaviti našu uspješnu dosadašnju saradnju, želimo Vama i Vašim čitateljima sretnu Novu 2024. godinu“, poručila je Babić.

Brojni projekti
Pored navedenog, u 2023. godini uspješno su implementirali i brojne projekte.
„Među najvećim i naznačajnijim jeste projekt „Unapređenje zakonodavnog okvira za integraciju dualno organiziranog stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu“, kojeg finansijski i tehnički podržava njemačka organizacija GIZ, a čijom implementacijom su ostvareni avangardni rezultati u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja, od kojih su najznačajniji: implementacija zakonske obaveze prijave, obračuna i uplate doprinosa za osiguranje učenika na praktičnoj nastavi za slučajeve invalidnosti i smrti usljed povrede na radu i profesionalne bolesti tokom izvođenja praktične nastave učenika srednjih stručnih škola, najprije u ZDK, a potom i u cijeloj FBiH, čime je omogućeno ostvarivanje učeničkih prava garantovanih propisima iz penziono i invalidskog osiguranja; benefiti za kompanije koje primaju učenika na praktičnu nastavu; na osnovu inicijative Međusektorske radne grupe (MSRG), Vlada FBiH utvrdila Amandmane na Prijedlog Zakona o porezu na dohodak; unapređenje saradnje dva mjesta učenja; obuka mentora iz kompanija zaduženih za realizaciju praktične nastave učenika. Ističemo i implementaciju projekta „Aktivne mjere zapošljavanja“, koji je finansiran od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje i Vlade ZDK, putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, a koji je rezultirao teorijskom i praktičnom obukom 37 nezaposlenih osoba, koje se nalaze na evidenciji biroa za zapošljavanje Kantona i zapošljavanje 35 osoba koje su uspješno završile obuku organiziranu u okviru ovog projekta (13 CNC operatera, 11 zavarivača, 6 obrađivača plastike, 5 šivača). Privredna komora ZDK je i 2023. godine, u saradnji sa Kongresom Bošnjaka Sjeverne Amerike i Privrednom komorom Naples Florida iz Sjedinjenih Američkih Država, implementirala program za mlade poslovne ljude, kroz dva odvojena Projekta: „Novi lideri Zeničko-dobojskog kantona“, koji je posebno osmišljen program prepoznavanja i umrežavanja novih liderskih snaga Zeničko-dobojskog kantona, te Program: „Podrška mladima u pripremama za traženje posla“.

„Vjerujem da će i 2024. godina biti, za Komoru, godina ispunjena aktivnostima kojima ćemo, u okviru naših ingerencija, i dalje doprinositi unapređenju konkurentnosti naših kompanija, zapošljavanju i zaustavljanju odlaska stanovništva iz BiH. S tim u vezi, sa velikim zadovoljstvom ističem da smo u decembru 2023., prvi u BiH, potpisali ugovor o grantu sa njemačkom organizacijom GIZ, za implementaciju projekta „Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje, s fokusom na zelenu transformaciju“, uz napomenu da je Privredna komora ZDK, u saradnji sa MONKS-om ZDK, zahvaljujući postignutim rezultatima, u implementaciji GIZ-ovih projekata u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja, prva u BiH potpisala Ugovor o grant sredstvima, za implementaciju projekta za period 2024-2026.godina“, kaže Babić.

Polaznici ovog programa su: mladi i perspektivni zaposlenici iz privatnog i javnog sektora, studenti završnih godina fakulteta UNZE, kao i nezaposlene osobe sa završenom visokom stručnom spremom, u dobi od 21 do 40 godina“, kaže Babić, a realizovali su i projekt „Proširenje EBRD-ove Inicijative mladih privatnog sektora (PSYI) na Bosnu i Hercegovinu, Faza 2 Zeničko-dobojski kanton“, čiji je cilj promoviranje dualnog obrazovanja u srednjim stručnim školama ZDK kroz jačanje uloge i kapaciteta Privredne komore ZDK da promovira i podržava partnerstva između lokalnih srednjih škola i preduzeća.
Sinergijsko djelovanje
„Navedene aktivnosti smo realizirali zahvaljujući sinergijskom djelovanju sa kompanijama ZDK, resornim ministarstvima, od kojih posebno izdvajam kooperativnost Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK (MONKS-a, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK, obrazovnih i drugih institucija“, ističe Babić.