Na nivou cijele BiH 2016. godine izmijenjen je i dopunjen Zakon o radu koji je, u cilju ravnopravnosti spolova, pravo na porodiljsko odsustvo dodijelio i očevima. Prema podacima Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica u proteklih šest godina, dakle od početka 2016. godine do početka tekuće godine, bilo je 11 zahtjeva očeva za ostvarivanje porodiljske naknade. U jedanaest mjeseci ove godine zahtjev za ostvarivanje prava na porodiljsku naknadu podnijela su i ostvarila dva oca. „Prema Zakonu o radu i Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBiH otac djeteta može podnijeti zahtjev za ostvarivanje porodiljske naknade tek po napunjenih 42 dana porodiljskog odsustva majke. Dakle, očevi ne mogu ostvariti pravo na porodiljsku naknadu od prvog dana djetetovog života izuzev u situacijama ako je majka umrla ili napustila dijete“, kaže Muamer Mehić, direktor Centra.
Porodiljska naknada za majku nije uslovljena bilo čime što je povezano s ocem, odnosno kad majka podnosi zahtjev za porodiljsku naknadu ne trebaju joj nikakvi dokazi o ocu djeteta, čak ni utvrđeno očinstvo. „Kad očevi trebaju da ostvare pravo na porodiljsku naknadu on je uvijek nužno vezan za majku. Otac može da ostvari porodiljsku naknadu ako je majka umrla i ako je majka napustila dijete i to od samog rođenja djeteta i ako postoje opravdani razlozi za spriječenost majke za korištenje porodiljske naknade ali tek nakon 42 dana porodiljskog odsustva majke“, kaže Mehić, te dodaje da u navedenim zakonskim aktima stoji da otac djeteta može ostvariti pravo na porodiljsku naknadu, ne precizirajući da li je riječ o bračnoj ili vanbračnoj zajednici, s tim da u rodnom listu djeteta stoji utvrđeno očinstvo sa generalijama oca, odnosno osobe koja želi da ostvari pravo na porodiljsku naknadu.