Proteklog četvrtka održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Kakanj. Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa, vijećnici su, bez diskusije, usvojili Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2021. godinu. Nakon toga, usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2021. godine i Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2021. godine.
U nastavku sjednice, između ostalog, vijećnici su prihvatili Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje dodjele koncesije za zahvatanje i korištenje vode iz rijeke Bosne na postojećem zahvatu, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje dodjele koncesije za zahvatanje i korištenje vode iz rijeke Bosne na postojećem zahvatu, te dali saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2021. godinu.