Više asistentice Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, mr. iur. Lejla Zilić-Čurić i mr. iur. Amna Hrustić, uspješno su završile Evropski program za obrazovanje o ljudskim pravima za pravne stručnjake (HELP), nakon čega su postale certificirane edukatorice Vijeća Evrope za programe edukacije iz ljudskih prava. Na taj način pridružile su se listi certificiranih HELP ToT edukatora Vijeća Evrope iz Bosne i Hercegovine.
Online kursevi na zvaničnoj stranici Vijeća Evrope
Cilj programa je jačanje kapaciteta pravnih stručnjaka u cilju efektivnog i koherentnog primjenjivanja evropskih standarda na domaćem nivou kroz obuku, pozivajući se na standarde Evropske konvencije o ljudskim pravima. „Zajedno sa ostalim odabranim pravnim stručnjacima iz zemalja zapadnog Balkana, učestvovale smo u treningu trenera u okviru Akcije HELP ToT na Zapadnom Balkanu koja je dio zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope pod nazivom „Horizontalni instrument za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“, koji sprovodi Vijeće Evrope. Pohađale smo trening za tenere/ice, a potom smo u procesu evaluacije imale zadatak kreirati HELP online kurs za obuku iz oblasti ljudskih prava, poglavito slobode izražavanja“, kaže Zilić-Čurić te dodaje da je za potrebe kreiranja kursa bilo potrebno provesti adekvatno istraživanje u predmetnoj oblasti, a zatim, slijedeći metodologiju rada, kreirati online kurs iz predmetne naučne oblasti. „Naša istraživanja zajedno sa kreiranim kursem kao finalnim rezultatom ocijenjena su pozitivno, čime smo na kraju evaluacionog procesa dobile certifikat i službeno postale edukatorice Vijeća Evrope u okviru HELP programa. Naši online kursevi nalaze se na zvaničnoj stranici Vijeća Evrope“, ističe Zilić-Čurić.
Edukacija budućih pravnika
Činjenica, kako kaže Zilić-Čurić, da su postale certificirane edukatorice Vijeća Evrope iz oblasti ljudskih prava predstavlja važan napredak i za akademsku zajednicu, prevashodno Pravni fakultet u Zenici kojem je cilj imati kvalitetan i kompetentan kadar. „Pitanje zaštite ljudskih prava je civilizacijsko pitanje kojem svakako treba posvetiti posebnu pažnju. Programi Vijeća Evrope su najprestižniji i najreferentniji programi iz oblasti ljudskih prava. Naš primarni doprinos će biti prije svega onaj koji je naš posao i naša osnovna zadaća – edukacija budućih pravnika i pravnica čija će praktična zadaća biti briga o uspostavi vladavine prava i zaštiti ljudskih prava“, ističe Zilić-Čurić. Iz pozicije viših asistentica na Pravnom fakultetu nastojat će iskoristit kapacitete da afirmišu studente da postanu aktivni korisnici HELP kurseva, u cilju produbljivanja znanja iz oblasti ljudskih prava i osnovnih sloboda.