Na 10. sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj krajem maja, prihvaćen je Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica.
Između ostalog, istaknuto je da je JP „ViK“ d.o.o. Zenica u 2020. godini uspješno izvršilo svoju osnovnu funkciju, što znači da je obezbijedilo kontinuirano snabdijevanje vodom za piće te pružilo usluge uredne odvodnje otpadnih voda. Cijena usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda koju plaćaju građani Zenice, uključujući naknadu za fiksni trošak, je najniža u BiH, a važno je istaći i da je Preduzeće u 2020. godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat, odnosno bruto dobit u iznosu 218.689,42 KM.
O tome da li su odgovorili svim zadacima, kvaliteti vode, stepenu naplate potraživanja, investicionim ulaganjima u protekloj godini, ali i o projektima koji su u fazi realizacije, razgovarali smo sa Emirom Pašalićem, direktorom JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica.
Bez redukcija i prekida u vodosnabdijevanju
NR: Da li ste u protekloj godini odgovorili svim zadacima, te da li ste zadovoljni poslovanjem Preduzeća?
PAŠALIĆ: U 2020. godini, JP „ViK“ d.o.o Zenica je uspješno izvršilo svoju zadaću. Snabdijevanje vodom građana i privrednih subjekata u Zenici je bilo redovno, bez redukcija i prekida u vodosnabdijevanju, uredno je vršena i odvodnja otpadnih voda, Preduzeće je na vrijeme izmirivalo sve obaveze, a ostvaren je i pozitivan poslovni rezultat. Pored toga, uspješno smo realizovali sve zadatke iz nadležnosti JP „ViK“ d.o.o. Zenica, koji se odnose na dosadašnju implementaciju velikih razvojnih projekata i vlastitim ulaganjima smo izvršili proširenje obuhvata vodosnabdijevanja na neka prigradska područja. Sve to nam daje za pravo da budemo zadovoljni s postignutim rezultatima u 2020. godini.
NR: Koliko često se vrši kontrola kvaliteta vode, te šta su pokazale kontrole koje ste vršili u protekloj godini?

Izgradnjom telemetrijskog sistema, Grad Zenica je dobio najsavremeniji sistem nadzora nad vodovodnom mrežom

PAŠALIĆ: Približno 90 % količine pitke vode, koja je distribuirana građanima Zenice, je bila izvorska voda s izvorišta Kruščica i Strmešnjak dok je preostala količina isporučena iz sistema Babina rijeka. Zahvaćena voda, bez obzira da li se radi o izvorskoj ili onoj iz otvorenog vodotoka, nije uvijek zdravstveno ispravna, te ju je potrebno tretirati na odgovarajući način kako bi bila ispravna za ljudsku upotrebu. Zbog toga se u JP „ViK“ d.o.o. Zenica pridaje velika pažnja kontroli kvaliteta vode. Skladno tome, Preduzeće je potpisalo ugovor s eksternom akreditovanom laboratorijom, koja je vršila zvanično atestiranje zdravstvene ispravnosti vode. Obim analiza tj. način uzimanja i broj analiziranih uzoraka propisuje Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Međutim, zbog velikog značaja kojeg pridajemo ovom pitanju, Preduzeće je u vlastitoj laboratoriji kontrolisalo ispravnost vode u znatno većem broju uzoraka od onog kojeg propisuje pomenuti Pravilnik. Rezultati svih analiza su potvrdili da je cjelokupna količina pitke vode koja je distribuirana građanima bila zdravstveno ispravna.
NR: U kojoj mjeri je pandemija korona virusa uticala na poslovanje Preduzeća u 2020. godini?
PAŠALIĆ: Pandemija korona virusa je uticala na čitav Svijet, tako da je imala uticaj i na poslovanje JP „ViK“ d.o.o. Zenica. U prvom valu, pandemija je bila velika nepoznanica za sve nas, što je na početku uticalo na organizacione prilagodbe procesa rada unutar Preduzeća. Međutim, pandemija je imala veliki uticaj na okruženje u kojem je Preduzeće poslovalo. Zbog mjera koje su donosili krizni štabovi, znatno su smanjene privredne aktivnosti. U nekim slučajevima je došlo i do otpuštanja radnika, a to je, u konačnici, rezultiralo slabljenjem platežne moći svih pogođenih kategorija. Smanjenje privrednih aktivnosti i ograničenje kretanja ljudi, zbog pomenutih restriktivnih mjera, je rezultiralo smanjenjem potrošnje vode za kategoriju potrošača Privreda odnosno povećanjem potrošnje vode za kategoriju Domaćinstvo. Pored toga, sudovi su radili smanjenim kapacitetom, te je smanjen broj donesenih rješenja u vezi prinudne naplate potraživanja. Sve navedeno je uticalo na smanjenje prihoda Preduzeća ali su, uprkos tome, realizovani svi zadaci i ostvaren pozitivan poslovni rezultat.
Cijena usluge vodosnabdijevanja ista već 16 godina
NR: Da li pozitivan poslovni rezultat znači i da neće doći do povećanja cijene usluga?
PAŠALIĆ: Za redovno poslovanje JP „ViK“ d.o.o. Zenica nema potrebe za povećanjem cijene usluga Preduzeća. Korigovanje cijena usluga povezano je isključivo s obavezama koje proističu iz realizacije velikih investicionih projekata, koje je preuzeo Grad Zenica. Finansiranje ovih projekata je moguće samo iz Budžeta Grada ili akumuliranih finansijskih sredstava JP “ViK”. Opredjeljenje Grada Zenice je da se troškovi finansiranja tih projekata pokrivaju iz raspoloživih sredstava i dobiti JP „ViK“ d.o.o. Zenica, što podrazumijeva potrebne korekcije cijena usluga Preduzeća. Prihvatanjem investicionih projekata, Grad Zenica je prihvatio obavezu da se povremeno vrši prilagodba tarifa JP „ViK“ d.o.o Zenica u cilju postizanja pune pokrivenosti troškova i održivog poslovanja Preduzeća. Pored toga, finansiranje realizacije velikih investicionih projekata iz dobiti JP „ViK“ d.o.o Zenica, te s tim povezana potrebna prilagodba tarifa, je zahtjev svih kreditora i donatora tih projekata (KfW, SECO, EBRD i CEB).
Opredjeljenje Grada Zenice, da se troškovi finansiranja razvojnih projekata realizuju sredstvima JP „ViK“ d.o.o Zenica, najbolje se može ilustrirati preko trenutno važeće cijene usluga Preduzeća. Naime, osnovna cijena usluge vodosnabdijevanja i naknade za kanalizaciju je definisana 2005. godine i nije se mijenjala već 16 godina. U 2013. godini, Općinsko vijeće Zenica je donijelo Zaključak kojim prihvata investicioni program ”Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda BiH II”. Projekat se jednim dijelom finansira kreditom Njemačke razvojne banke KfW, koji s kamatama i naknadama iznosi približno 9.800.000 KM. Kako bi se JP „ViK“ d.o.o Zenica omogućilo redovno poslovanje uz finansiranje otplate ovog kredita, Općinsko vijeće je istim Zaključkom dalo saglasnost na prijedlog Nadzornog odbora JP ”ViK” d.o.o. Zenica za uvođenje ”naknade za fiksni trošak” u iznosu koji će omogućiti povećanje prihoda Preduzeća za oko 15%, što je bilo u skladu s uslovima KfW i SECO. Na osnovu pomenutog Zaključka Općinskog vijeća, načelnik Općine Zenica je 08.03.2013. godine donio Odluku o prethodno opisanoj korekciji cijena, koja se je počela primjenjivati od 01.05.2013. godine.
Bitno je spomenuti i to da su načelnik Općine Zenica i direktor JP ”ViK” d.o.o. Zenica 22.08.2014. godine s Njemačkom razvojnom bankom KfW, potpisali Odvojeni Sporazum o Sporazumu o kreditu i Projektu i Sporazumu o finansiranju i Projektu, kojim su prihvaćene dodatne obaveze za Zenicu u vezi realizacije projekta ”Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda BiH II”. Naime, pored pomenutog uvođenja naknade za fiksni trošak, tim Sporazumom je preuzeta obaveza da se sljedeće povećanje cijena za 11 %, za sve kategorije potrošača, sprovede do početka 2018. godine. Ova obaveza do danas nije ispunjena, zbog čega je umanjena akumulacija finansijskih sredstava JP ”ViK” d.o.o. Zenica iz kojih se je trebala finansirati ova investicija. Važno je naglasiti da je Preduzeće dobrim rezultatima i domaćinskim poslovanjem stvorilo uslove da će u narednih šest i po godina biti sposobno finansirati preostale kreditne obaveze po ovom Projektu bez zahtijevanog povećanja cijena.
Međutim, Grad Zenica i Gradsko vijeće Zenica su donijeli odluke o prihvatanju još dva velika razvojna projekta, te će u narednom periodu trebati donijeti odluke o načinu na koji će Grad Zenica finansirati vlastito učešće u pokrivanju troškova realizacije tih projekata. Spomenimo da novo kreditno zaduženje Grada Zenica za projekat ”Plava voda“ iznosi približno 17.500.000 KM, te da će biti potrebno finansirati troškove rada Postrojenja za tretman otpadnih voda, nakon njegovog puštanja u rad.
NR: Kada su u pitanju potraživanja od korisnika, koliko ona ukupno iznose?
PAŠALIĆ: Naplata potraživanja je veoma značajna za održivo poslovanje preduzeća i direktno utiče na cijenu usluge. Zbog toga se permanentno ulažu veliki napori za što bolju naplatu izvršenih usluga i u proteklih nekoliko godina su ostvareni vrlo dobri rezultati. Stepen naplate redovnih potraživanja iznosi približno 95%, te se ovom prilikom zahvaljujem svim savjesnim građanima i privrednim subjektima, koji redovnim izmirivanjem svojih obaveza najviše doprinose kvalitetnom funkcionisanju sistema po najnižoj cijeni u BiH. Iznos potraživanja se kontinuirano smanjuje ali je on još uvijek visok. Sva neizmirena potraživanja Preduzeće utužuje sudskim putem u skladu sa Zakonom, a dinamika naplate tih potraživanja zavisi od dinamike rješavanja tih predmeta na nadležnim sudovima. Na sudovima se trenutno rješava više od 40.000 takvih predmeta. Jedan dio se odnosi i na potraživanja koje je Preduzeće prijavilo u stečajne postupke firmi koje su u postupku stečaja, kao npr. Metalno Zenica dd.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju